1

Rezoud Pwoblèm Sit

Ranje sa ki pa mache

Pafwa, sit entènèt pa chaje byen oswa ou jwen yon erè ki pèsiste. Si ou rechaje paj la plizyè fwa epi pwoblèm nan rete, swiv enstriksyon sa yo pou rezoud pwoblèm sit la.

Enstriksyon sa yo sipoze ke ou ap itilize google chrome, men yo ta dwe aplike jeneralman nan lòt navigatè.


Klike sou 3 pwen ki anpilye yo.

Desann nan pati anba'a nan meni an epi chwazi "Paramètres".

Nan paj paramèt la, chwazi "Confidentialitè et sécurité".

Nan paj "Confidentialitè et sécurité" a, chwazi "Effacer les données de navigation".

Nan paj "Effacer les données de navigation" an, klike sou "Dernière heure".

Epi chwazi "Toutes les Données".

Kite defo yo tcheke jan'w wè yo ye nan foto'a epi klike sou "Effacer les données".

Lè'w fin klike sou "Effacer les données" w'ap tounen nan paj "Confidentialitè et sécurité" ou fini. Eseye sit la ankò.

Cet article a-t-il été utile ?

3 sur 3 ont aimé cet article

Vous avez encore besoin d'aide ? Envoyez-nous un message